Good News

The Gospel or the Good News of God is the fulfillment of God’s promise long ago through His prophets in the Holy Scriptures concerning His Son — Jesus Christ — the Messiah, Savior of the world. It is the power of God that brings salvation to everyone who believes.

Jesus is the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Him. (John 14:6) Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. (Acts 4:12)

 

Choose a language:

Repent of Your Sins and Believe in the GospelRepent of Your Sins and Believe in the Gospel

Salvation is given to us only by the grace of God through saving faith in Christ alone. None can take credit for this; it is a gift from God. It is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it.

Magsisi Kayo at Sumampalataya sa EbanghelyoMagsisi Kayo at Sumampalataya sa Ebanghelyo

Ang kaligtasan ay kaloob na biyaya ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesu-Cristo. Dahil sa biyaya kayo’y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito’y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili; ito’y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sinumang makapagmalaki.

Arrepiéntanse de sus Pecados y Crean la Buena Noticia¡Arrepiéntanse de sus Pecados y Crean la Buena Noticia!

La salvación solamente por gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Nadie tiene ningún mérito en eso; es un regalo de Dios. No es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo.

Du Må og Skal Angre Dine Synder og Tro på Evangeliet

Du Må og Skal Angre Dine Synder og Tro på Evangeliet

Frelse er kun ved Guds nåde ved at redde tro på Kristus alene. Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Det er ikke en belønning for gode gerninger, og derfor er der heller ingen, der har noget at prale af.

Chinese Gospel 悔改吧,要相信上帝的福音

救恩只有借着上帝的恩典透过单独信基督你们通过信仰得到拯救乃是上帝的恩典,这不出自你们自己,而是上帝的恩赐, 而不是因为你们做了什么,所以,也就没有人能够夸口。

 

회개하고 기쁜 소식을 믿으세요

회개하고 기쁜 소식을 믿으세요

예수님이 말씀 하셨습니다: “나는 길이요 진리요 생명이다. 나를 통하지 않고는 아무도 아버지께로 가지 못한다.” 다른 이에게서는 구원을 얻을 수 없습니다. 하늘 아래에 우리가 구원받을 수 있는 다른 이름이 인간에게 주어진 일이 없기 때문입니다.

하나님의 은혜로 여러분은 그리스도를 믿어 구원을 받았습니다. 그것은 여러분의 힘으로 된 것이 아니라 하나님의 선물입니다. 그것은 우리의 선행으로 된 것이 아니므로 아무도 자랑할 수 없습니다. 

 

Hãy ăn năn và tin nhận Phúc ÂmHãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm

Sự cứu rỗi chỉ nhờ hồng ân của Thiên Chúa thông qua niềm tin cứu rỗi vào một mình Chúa Giêsu. Anh chị em không thể tự cứu mình được. Ơn ấy là món quà tặng của Thượng Đế, không phải do công lao của anh chị em; cho nên chẳng ai có thể khoe khoang được.

 

मन फिराओ और सुसमाचार में विश्वास करो।

मन फिराओ और सुसमाचार में विश्वास करो।

परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। यह हमारे किये कर्मों का परिणाम नहीं है कि हम इसका गर्व कर सकें।.

 

Hinulsoli ug Biyai ang Inyong mga Sala ug Tuohi Ninyo ang Maayong Balita Hinulsoli ug Biyai ang Inyong mga Sala ug Tuohi Ninyo ang Maayong Balita

Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Jesu-Cristo. Kini gasa gikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan busa wala gayoy makapasigarbo.

 

Agbabawikayo Kadagiti Basbasolyo ket Mamatikayo iti Naimbag a Damag Agbabawikayo Kadagiti Basbasolyo ket Mamatikayo iti Naimbag a Damag

Ta gapu iti parabur ti Dios, naisalakantayo babaen iti pammati. Saanyo nga insalakan ti bagiyo gapu iti inaramidyo. Insagut kadakayo ti Dios ti pannakaisalakanyo tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy.

 

 

 

Proclaiming God's glory through life story.